Home

Försöksverksamhet spetsutbildning

Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet

Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet 25 utbildningar vid 24 skolor ingår i försöksverksamheten som startade 2012 och avslutas 2024 med sista intag till årskurs sju hösten 2021. Du kan inte längre ansöka om att delta i försöksverksamheten Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasieskolan. Försöksverksamheten med gymnasial spetsutbildning har förlängts och gäller för utbildning som påbörjas senast 30 juni 2024. De skolor som idag bedriver försöksverksamhet behöver inte förnya sina ansökningar Den huvudman som deltar i försöksverksamheten får under de tio läsår som följer efter Skolverkets beslut starta spetsutbildning i årskurs 7. För offentliga huvudmän innebär ett sådant beslut som avses i första stycket att elever från hela landet ska tas emot till spetsutbildningen enligt 10 kap. 26 § skollagen (2010:800)

Försöksverksamheten med spetsutbildning har pågått i snart tio år i gymnasieskolan och sju år i grundskolan. Skolverket har i enlighet med förordningarna 2008:793 och 2011:355 följt upp och utvärderat försöksverksamheten sedan starten 1. har ett etablerat samarbete med ett universitet eller en högskola som kan erbjuda kurser i det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, och. 2. kan erbjuda en spetsutbildning av god kvalitet som uppfyller kraven i denna förordning. Skolverket får fatta beslut om deltagande i försöksverksamheten för högst 25 utbildningar Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder eleverna för fortsatta studier vid universitet eller högskola. Ämnet möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig specialisering inom ett valt kunskapsområde inom spetsutbildningens område

Syftet med försöksverksamheterna är att erbjuda elever att läsa en utbildning med särskild fördjupning och breddning inom ett ämne eller ämnesområde. Elever som läser en spetsutbildning ska också erbjudas möjlighet att läsa en eller flera kurser på nästa nivå i utbildningssystemet. Elever i högstadiet ska alltså erbjudas möjlighe Försöksverksamheten med spetsutbildningar förlängs med två år (uppdat 2020) Förlängningen hänger samman med att Skolverket fått i uppdrag att föreslå hur försöksverksamheten med spetsutbildningar kan ersättas av permanenta spetsutbildningar söksverksamhetens spetsutbildning är följande. 1. Spetsutbildningen bör vara riksrekryterande för att elever med fram-stående ämneskunskaper oberoende av hemort ska kunna söka till en spetsutbildning inom sitt ämne eller ämnesområde. 2. Spetsutbildningarna ska ha en särskild fördjupning och breddnin Teoretiska spetsutbildningar finns vid 19 svenska gymnasieskolor. [2] Spetsutbildningarna i gymnasieskolan är en försöksverksamhet som ska ge elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i Matematik, Fysik, Naturvetenskap, Teknik, Ekonomi, Samhällsvetenskap, Film och foto, Språk, Historia, Estetik samt Musik föra en försöksverksamhet med spetsutbildning ska denne ha ett väl eta-blerat samarbete med en gymnasieskola som har utbildning i det ämne eller de ämnen som spetsutbildningen är inriktad mot. Detta är en förut-sättning för att tillförsäkra eleverna en god utbildning med tillräcklig kvalitet och progression i lärandet

Försöksverksamhet med spetsutbildning i gymnasiet - Skolverke

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009-30 juni 2024 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen Försöksverksamheten får högst omfatta 20 utbildningar i landet, spridda över riket, och högst 30 elever per utbildning och intagningsomgång. Skolverket beslutar om riksrekrytering för spetsutbildningar i gymnasieskolan och om att fristående skolor ska få delta i försöksverksamheten

Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med

 1. Regeringen har gett Statens skolverk i uppdrag att bedriva försöksverksamhet med sammanlagt 20 riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, humanist-iska och samhällsvetenskapliga ämnen i samarbete med 18 gymnasieskolor runt om i lande
 2. Försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förlängs i två år. Ändringen gäller för utbildning som påbörjas mellan 1 juli 2009 och 30 juni 2024. Fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurse
 3. Spetsutbildningar inom det estetiska programmet Har du ett särskilt intresse eller en talang för sång, musik, bild, teater eller dans? Då kan du välja en spetsutbildning inom det estetiska programmet. Olika skolor erbjuder olika inriktningar. Det estetiska programmet vänder sig till dig som vill arbeta inom kultur och estetiska yrken. Hä
 4. Ingår som Bilaga 3 i Skolverket. (2014-04-30). Redovisning av uppdrag enligt förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning och enligt regleringsbrev för 2014 avse-ende omfattning och utvärdering av försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning (Dnr 2014: 329)
 5. försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Utfärdad den 27 juni 2019 Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2011:355) om försöksverksam-het med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser ska ha följande lydelse
 6. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen.Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009 30 juni 2014. Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning so
 7. Försöksverksamhet med spetsutbildningar inom nya områden I förslaget att de utbildningar som i dag är riksrekryterande (de som får vara kvar) kommer att benämnas spetsutbildningar och ha riksintag. Samtidigt föreslås att det startas en försöksverksamhet med spetsutbildningar inom andra områden än i dag, t.ex. ino

Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med

 1. Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, teknikvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009-30 juni 2024
 2. om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser; utfärdad den 31 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser. 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet. med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan. Förord
 3. Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2012-30 juni 2024
 4. SFS 2008:793 Förordning om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Sök i lagboken Sök. 080793.PDF Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. 1. Svensk författningssamling. Förordning om försöksverksamhet.
 5. Spetsutbildningar finns på vissa skolor i Sverige som en försöksverksamhet från 2009 till 2024. Spetsutbildning. 10 maj, 2019. Läraren på spetsutbildningen: Det finns elever som inte skulle känna sig hemma

Fortsatt giltighet av förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Förordningen innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan, som fortsätter och gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2012-30 juni 2024 Spetsutbildning i matematik för högstadiet Utvärdering av Metapontums nu åttaåriga försöksverksamhet med spetsutbildning påvisar att de flesta elever som antagits har mycket goda studieresultat överlag och de flesta uppnår kunskapsmål för matematik motsvarande två eller fler gymnasiekurser Utbildningsdepartementet, om inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan (Dnr:001-1976/2010) för synpunkter. I promemorian lämnas förslag till en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurserna 7-9 inom grundskolan under tiden 1 juli 2012 till den 30 juni 2019 Information om ansökan till försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning- teknikvetenskap Spetsutbildning ges rätt till riksrekrytering Försöksverksamheten syftar till att ge elever möjlighet att i ökad studietakt fördjupa och bredda sina kunskaper i det ämne eller ämnesområde de har särskilt intresse fö

Ämne - Skolverke

Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2012-30 juni 2024 Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2008-10-02 Ändring införd t.o.m. SFS 2017:541 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2018-01-14 Övrigt Rättelseblad 2010:233 har iakttagits. Allmänna bestämmelse

om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser; utfärdad den 31 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1§ Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i vissa ämnen i grundskolan. Förord Motion, försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Dnr 2008/145-64 I en promemoria daterad 2008-05-26 från Utbildningsdepartementet lämnas förslag till en förordning om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen

Sveriges spetsutbildninga

 1. Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser Departement Utbildningsdepartementet Utfärdad 2011-03-31 Ändring införd t.o.m. SFS 2016:903 Tidsbegränsad 2024-07-01 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2017-01-01: Allmänna bestämmelse
 2. försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Promemorian redovisas i bilaga 2. I promemorian lämnas förslag till förordning om en försöksverksamhet med gymnasiala spetsutbildningar i matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen
 3. Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Svar på remiss av promemorian Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Förslag till beslut Förvaltningen föreslår utbildningsnämnden att besluta följande 1

verksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre års-kurser, som gäller till och med den 30 juni 2021, dels att förordningen ska fortsätta att gälla till och med den 30 juni 2024, dels att 1, 2 och 12 §§ ska ha följande lydelse. 1§ Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga eller humanistiska ämnen. Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden 1 juli 2009-30 juni 2022. Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning so Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser. Departement: Utbildningsdepartementet Ikraft: 2011-05-01 Tidsbegränsad: 2026-07-01 Ändring, SFS 2014:1000. Rubrik: Förordning (2014:1000) om dels.

Med spetsutbildning enligt denna förordning avses en gymnasial utbildning som 1. innehåller gymnasiekurser med särskild fördjupning och breddning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot, utöver vad som får förekomma på det nationella program och den inriktning som närmast motsvarar spetsutbildningen, och 2. gör det möjligt för en elev att vid sidan. Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar : En aktörsfokuserad utvärdering av de 11 utbildningsprogram som startade hösten 201 Ansökan om deltagande i försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning inom det ämne eller ämnesområde som spetsutbildningen är inriktad mot. Bilaga nr 12 6 b) Redogör för hur sökanden organisatoriskt kommer att göra det möjligt fö Ämnet naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder eleverna för fortsatta studier vid universitet eller högskola. Ämnet möjliggör en tvärvetenskaplig eller inomvetenskaplig specialisering inom ett valt kunskapsområde inom spetsutbildningens område. Delar av ämnet kan anpassas med hänsyn till skolans samverkan med.

om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning; utfärdad den 2 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Allmänna bestämmelser 1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om en försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning i matematik eller natur spetsutbildning. Därefter presenteras det underlag som rapporten bygger på följt av en sammanfattning av Skolverkets utvärderingar av den nationella försöksverksamheten för spetsutbildningar som pågår under perioden 20092024. Sedan beskrivs förvaltningens fyra Rubrik: Förordning (2012:727) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Omfattning: ändr. 1, 2, 12 §§ Ikraft: 2013-01-0 försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser, dels ändring i samma förordning Utfärdad den 5 september 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:355) om försöks-verksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högr

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. 8 av 12 paragrafer (67 %) har ändrats i förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:571). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Försöksverksamhet med spetsutbildning har funnits i tio år i gymnasieskolan och sju år i högstadiet. Totalt bedrivs spetsutbildning på 20 grundskolor och 21 gymnasieskolor i landet. Spetsutbildning skiljer sig från ordinarie utbildning genom att erbjuda eleverna särskild fördjupning, breddning och högre studietakt inom ett ämne eller ämnesområde försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Utfärdad den 5 september 2019 Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:793) om försöks-verksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning1 dels att 12 § ska upphöra att gälla, dels att 1 § ska ha följande lydelse försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning; utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver att 1, 2 och 12 §§ förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha följande lydelse. 1§1 Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet

Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar : En aktörsfokuserad utvärdering av de 11 utbildningsprogram som startade hösten 2010. Forskningsoutput: Bok/rapport › Rappor kryterande gymnasial spetsutbildning Inom försöksverksamheten med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar ska det vara möjligt för en elev att vid sidan av sina gymnasiestudier läsa högskolekur-ser. Nedan följer en redogörelse för de regler som finns för antagning till högskole-utbildning INOM FÖRSÖKSVERKSAMHET MED RIKSREKRYTERANDE GYMNASIAL SPETSUTBILDNING Ämnet humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning förbereder eleverna för fortsatta studier vid universitet eller högskola Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet . Den matematiska spetsutbildningen Leonardo passar dig som vill vara optimalt förberedd för högskolestudier, förutsatt att du är intresserad av matematik och naturvetenskap

Utbildningsdepartementet Inrättande av försöksverksamhet

Försöksverksamhet med gymnasial spetsutbildning - Ansökan om att få inrätta försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i matematik samt inrättande av specialutformat program Dnr 2008.408 612 Beslut Ansökan inges till skolverket om att få delta i försöksverksamhete Två Uppsalaskolor finns bland de tio skolor i landet som på fredagen fick Skolverkets tillstånd delta i försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning Utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning 20 maj, 2019 Linda Mattsson Skolverket har nu publicerat sin senaste utvärdering av försöksverksamheten med spetsutbildningar Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser. Författningen är tidsbegränsad till 2026-07-01 00:00:00 Sök i lagboken Sö Förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser. 4 av 14 paragrafer (29 %) har ändrats i förordning (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:570). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser

Redovisning av utvärdering av försöksverksamhet med spetsutbildning inklusive 4 bilagor som ligger i samma dokument. (pdf Skolverket bedriver på uppdrag av regeringen sedan 2009 försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom matematik och naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Verksamheten omfattar totalt 20 utbildningsprogram. Nio av dessa har redan utvärderats Remissvaret avser förslaget om inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan (U2010/4818/S). Mer inom ämnet Läs hela remissvare Skolverket inledde på uppdrag av Regeringen hösten 2009 försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning inom matematik, naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen. Försöksverksamheten har kontinuerligt följts upp och kontinuerligt utvärderats sedan dess. Våren 2012 tog de första eleverna inom de nio först startade utbildningarna sin examen

Fler spetsutbildningar behövs på gymnasiet. Spetsutbildningar på gymnasiet bör permanentas - och bli fler. Reglerna behöver också ändras så att studierna ger meritpoäng för universitetskurser. Det skriver tre professorer tillsammans med Göran Hillgren, ordförande Föreningen för Sveriges Spetsutbildningar. Publicerad 2013-05-04 Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet . Spetsutbildningen är riksrekryterande. På spetsutbildningen har du också möjlighet att fortsätta med ditt moderna språk, välja mer matematik, naturkunskap och engelska. Färdighetsprov försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning; beslutade den 20 maj 2011. Skolverket föreskriver följande med stöd av 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039). 1 § Av 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) framgår att det för varje ämne ska finnas en ämnesplan riksrekryterande gymnasial spetsutbildning samt 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394). 1 § Ansökan om att få rätt att anordna försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ske på blanketten som finns i bilagan till föreskrifterna samhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan. I remisspromemorian lämnas förslag till en försöksverksamhet med riksrekryte-rande spetsutbildning i årskurserna 7-9 inom grundskolan under tiden 1 juli 2012 till den 30 juni 2019. Spetsutbildningen ska avse matematik eller naturorienterande äm

Spetsutbildning - Wikipedi

Förordning (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Sök i lagboken Sök. Om lagen; Utfärdad: 2008-10-02 Ikraftträdandedatum: 2008-11-15 Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. SFS nr: 2008:793 Departement: Utbildningsdepartemente försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning; utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver att 1, 2 och 12 §§ förordningen (2008:793) om. försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning ska ha följande lydelse. 1 § 1. Denna förordning innehåller bestämmelser om försöksverksamhet

Skolverket ska även föreslå hur försöksverksamheterna med spetsutbildningar i enlighet med förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning och förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser kan ersättas av permanenta spetsutbildningar i grundskolan och gymnasieskolan Humanistisk och samhällsvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning Medier, samhälle och kommunikation Film- och tvproduktion Mediekommunikation . Bild/Slöjd mot grundskolans årskurs 7-9. Behörighet enligt bilaga fyra till Högskoleförordningen: Bild för hela grundskolan och gymnasieskola

En kommunal grundskola i Borås har ansökt hos Skolverket om att få ha försöksverksamhet med spetsutbildning i matematik. Men ansökan godkänns inte av kommunens rödgröna politiska majoritet Förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i grundskolans högre årskurser. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Intresset har varit stort att få bedriva försöksverksamhet med spetsutbildning inom naturvetenskap. Karlstad var med och sökte redan förra året, men fick det inte då. Den här omgången har ytterligare fyra spetsutbildningar inom naturvetenskap i landet fått klartecken och Karlstad blev en av de godkända. Vid en gemensam presskonferens under måndagen, berättade representanter från. Försöksverksamhet med spetsutbildning i högstadiet BUN2017.0483 Behandlat av 1 Barn och utbildningsnämnden Beslut Datum 2018-11-12 Ärende 109/18 Barn och utbildningsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Med anledning av barn utbildningsnämndens arbetsutskotts uppdragsbeslu försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan för yttrande senast 2010-11-26. Kommunstyrelsen beslutade 2010-09-07, § 176, att uppdra till barn- och utbildningsnämnden att yttra sig över remisspromemorian. I promemorian lämnas förslag till en försöksverksamhet med riksrekryterand

Regeringen har beslutat om försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning inom grundskolan. Utbildningsförvaltningen kommer att ansöka om att få starta spetsutbildning, som innebär. försöksverksamhet med spetsutbildning först på högstadiet och sedan inom gymnasieskolan. Spetsutbildningar finns sedan 1 juli 2012 som försöksverksamhet på högstadiet (SFS 2011:355). Spetsutbildningar i matematik ska enligt Skolverket (2016c) ge elever en möjlighet till fördjupning och breddning i matematik Anger kursplan och betygskriterier för ämnet Tematisk specialisering inom försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning.Ändrad genom SKOLFS 2009:30.Ingår i häfte SKOLFS 2008:84-86, 7 sidor. Prenumerera på SKOLFS SFS 2010:233 Utkom från trycket den 8 april 2010Förordning om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning;utfärdad den

Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande

Nya bestämmelser på skolans område 2020 - Friskolornas

Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala spetsutbildningar : En aktörsfokuserad utvärdering av de 11 utbildningsprogram som startade hösten 2010 [Elektronisk resurs] Helmstad, Glen (författare) Jedemark, Marie (författare) Lunds universitet (utgivare) Alternativt namn: Universitetet i Lund Alternativt namn: Engelska: Lund University. Att spetsutbildningarna fortfarande är en försöksverksamhet skapar en osäkerhet i planeringen och försvårar långsiktiga investeringar. En spetsutbildning kostar mer än motsvarade. Spetsutbildning i matematik Susanne Gennow Danderyds Gymnasium susanne.gennow@dagy.danderyd.se Behöver Sverige ett matematikgymnasium? Matematikgymnasiet startade 1986 som en femårig försöksverksamhet därefter tillstånd att fortsätta som riksrekryterande utbildning mer än 20 års erfarenhet Utbildningens huvudsyften ta vara på matematikbegåvade elever ge eleverna möjlighet att.

Teoretiska spetsutbildningar finns vid 19 svenska gymnasieskolor. [ 2 ] Spetsutbildningarna i gymnasieskolan är en försöksverksamhet som ska ge elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i Matematik , Fysik , Naturvetenskap , Teknik, Ekonomi, Samhällsvetenskap, Film och foto, Språk, Historia, Estetik samt Musik Spetsutbildning - en försöksverksamhet sedan 2009. Europaskolan Strängnäs är med och leder utvecklingen av spetsutbildningar. Europaskolan 25 år. Torbjörn Geivall: Några år på Europaskolan. Läs läraren Torbjörns målande beskrivning av de första åren på Europaskolan Strängnäs Friskolornas riks­förbunds yttrande över departementspromemorian Inrättande av försöksverksamhet med riksrekryterande spets­utbildning inom grundskolan U2010/4818/S. Friskolornas riksförbund (förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade promemoria och vill framföra följande BUN Protokoll Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott onsdagen den 15 oktober 2008 Ärenden: Au § 80 Internbudget 2009 Au § 81 Fördelning av medel till personalförstärkningar i skola och fritidshem 2009 Au § 82 Gymnasieskolans programpeng 2009 Au § 83 Den kommunala gymnasieskolans organisation läsåret 2008/2009 Au § 84 Motion, Försök med s k spetsutbildning på Gotland Borås. En kommunal grundskola i Borås har ansökt hos Skolverket om att få ha försöksverksamhet med spetsutbildning i matematik. Men ansökan godkänns inte av kommunens rödgröna politiska.

Estetiska programmet - Sveriges spetsutbildninga

Försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasiala

Förordningen (2014:1001) om ändring i förordningen (2008:793) om försöksverksamhet med riksrekryterande gymnasial spetsutbildning. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Engelbrektsskolan bedriver en försöksverksamhet beslutad av Skolverket med en spetsutbildning i matematik för årskurs 7-9 i samarbete med Norra Reals gymnasium. Vi söker nu en erfaren, dynamisk och entusiastisk behörig lärare i matematik åk 7-9 samt i gymnasieskolans matematik som ska undervisa våra elever i denna spetsutbildning i matematik spetsutbildningar inom försöksverksamhet som ger elever möjlighet att fördjupa och bredda sina kunskaper i matematik, naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora. estetisk spetsutbildning är ingen försöksverksamhet utan är enligt gymnasieförordningen en riksrekryterande utbildning inom det estetiska programmet

Naturvetenskaplig spets inom försöksverksamhet med

Europaskolan Strängnäs startar Sveriges förstaFlexibla KurserMammaMedia - Legitimerad lärare
 • Anden i glaset demoner.
 • Korridorpension 2021.
 • Kärlekshistoria.
 • Mariette flickvän.
 • XXL jobb.
 • Apowersoft Free Online screen Recorder.
 • Slem i halsen efter halsmandeloperation.
 • Din Tai Fung Dubai.
 • Ingen smak osis.
 • Rick and morty season 2 episode 6.
 • Absolut Vodka Elyx.
 • Mitti Kungsholmen.
 • Honda FRV problems.
 • Raiders cap Amazon.
 • Bolthi Malva.
 • AliExpress Zahlungsmethoden.
 • Social media buttons.
 • Cystisk akne behandling.
 • Last Resort mp3.
 • Sebaceous cyst removal procedure note.
 • Best mattress pad.
 • Bränslecell EFOY Comfort 210.
 • John Locke menschenbild Zitate.
 • Astronaut Studium.
 • Vad betyder flitig.
 • Https s3 amazonaws com Codecademy content courses learn Phaser codey png.
 • Löjtnantshjärta frö.
 • Seneca the Elder.
 • Sveriges geologi.
 • Tv med inbyggd dvb t2 mottagare.
 • Epson V850 vs V800.
 • Mustafa's Gemüse Kebab.
 • Mat som bränner bukfett.
 • Irländska translate.
 • Värmepump pool vinter.
 • Sädeskanaler latin.
 • Tylö basturum.
 • Stenungsögården öppettider.
 • Scrubs Janitor.
 • Tefillin köpa.
 • Duo rullgardin.