Home

Haagkonventionen 1996 länder

1996 års Haagkonvention 1 § Artiklarna 1-53 i den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention) ska i originaltexternas lydelse gälla som lag här i landet 1996 års Haagkonvention om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer De här avtalen gör att det under vissa förutsättningar är möjligt att i ett annat land åberopa ett svenskt vårdnadsavgörande 1996 års Haagkonvention. 3. Konventionen ingicks den 19 oktober 1996 inom Haagkonferensen för internationell privaträtt. Den trädde i kraft den 1 januari 2002. Konvention innehåller bestämmelser om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn har gjort att flera länder känt behov av ett utökat internationellt samarbete. Det är framför allt tre internationella överenskommelser som är viktiga -1980 års Haagkonvention 1, Bryssel II-förordningen 2 och 1996 års Haagkonvention 3. Övrigt att tänka på 21 Media 21 Återförande på egen hand 21 Bryssel II-förordningen 2

Haagkonventionens övergripande syfte är att skydda barnet från den skadliga effekten av att ryckas upp från sin invanda miljö. I Haagkonventionen anses att det BÄSTA för barnet är att återföras och den säger ingenting om vem av föräldrarna som är mest lämpad att ta hand om barnet, dvs. den handhar inga frågor rörande vårdnad, umgänge eller boende Listan här nedan visar förhållandet så som det såg ut i oktober 2008 mellan Sverige och de 81 stater med vilka Haagkonventionen är tillämplig. Här följer de i bokstavsordning: Albanien. Amerikas förenta stater (USA) Argentina. Armenien

Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention Svensk

 1. Haagkonventionerna antogs ursprungligen 29 juli 1899 i fyra konventioner, tre deklarationer och en slutakt. Detta följdes upp 18 oktober 1907 med att utöka till 13 konventioner varav de ursprungliga flyttades. Haagkonvention 12 har sedermera fallit bort och ej ersatts. Haagkonventionerna tar upp för hur krig får startas, hur krig skall skötas, vem som har ansvar för att kriget sköts på rätt sätt, vad som är att betrakta som en soldat, vad som är att betrakta som.
 2. ikanska . republiken. Ecuador . El Salvador . Estland . Fiji . Finland . Frankrike . Gabo
 3. Främmande stater är, i den utsträckning som anges nedan, anslutna till vissa konventioner om civilrättsligt samarbete. 1. Till den i Haag den 17 juli 1905 dagtecknade konventionen (SFS 1909:30) angående vissa till civilprocessen hörande ämnen är Island ansluten
 4. I förhållande till Danmark gäller i internationella familjeärenden Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn, Haagkonventionen den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn, förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och.
 5. Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av väpnade konflikter antagen i Haag, Nederländerna i 14 maj 1954 i spåren av den omfattande förstörelsen av kulturarv under andra världskriget är det första internationella fördraget om en världsomfattande strävan som fokuserar enbart på skyddet av kulturarv i händelse av väpnad konflikt

Bortförda barn - Regeringen

EUR-Lex - 52003PC0348 - EN - EUR-Le

 1. lag om 1996 års Haagkonvention Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention lag om Bryssel IIa-förordningen Lag (2008:450) om kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordninge
 2. Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag om ett svenskt tillträde till den i Haag den 19 oktober 1996 dagtecknade konventionen om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (1996 års Haagkonvention)
 3. MFoF är svensk centralmyndighet i konventionens mening. I januari 2014 var 93 länder anslutna till Haagkonventionen. En grundläggande tanke i konventionen är att staterna har ansvar för att barnets bästa beaktas i varje del av adoptionsprocessen. Konventionen fördelar ansvar mellan mottagarländer och ursprungsländer
 4. Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Sri Lanka den 1 augusti 2004. Ansökningsformulär på engelska Fullmakter: svenska + engelska Sri Lanka accepterar inte ansökan eller annan handling på franska. Storbritannien och Nordirland Haagkonventionen trädde i kraft mellan Sverige och Storbritannien och Nordirland den 1 juni 1989
 5. Rådets beslut 2003/93/EG av den 19 december 2002 om bemyndigande för medlemsstaterna att i gemenskapens intresse underteckna 1996 års Haagkonvention om behörighet, tillämplig lag, erkännande, verkställighet och samarbete i frågor om föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn (EUT L 48, 21.2.2003, s. 1-2)
 6. Haag-konventionerna (1955 och 1986) om lagval vid internationella köp . av professor L ARS H JERNER. Den svenska lagen 1964 om tillämplig lag beträffande interna tionella köp av lösa saker går tillbaka på Haag-konventionen 1955 angående samma ämne. De nordiska länderna — utom Island -— har också antagit konventionen, liksom några centraleuropeiska länder, däribland Frankrike.

Barn som olovligen förs bort eller kvarhålls i ett annat lan

Brott mot krigets lagar, även kallat krigsförbrytelse, är straffbart enligt internationell rätt. Straff kan utdömas av internationella rättsorgan som Internationella brottmålsdomstolen.Det kan även förekomma nationella lagar om folkrättsbrott som kan medföra rättegång vid nationella domstolar Alla länder som är med i EU har tillträtt Haagkonventionen, så det får främst betydelse i förhållande till nya medlemsländer. Haagkonventionen från 1980 gäller för Sveriges del i förhållande till 48 länder och är det mest effektiva instrumentet i kampen mot olovliga bortföranden av barn om Sveriges tillträde till Haagkonventionen den 25 oktober 1980 om internationell rättshjälp. Prop. 1985/86: 161. För att hjälpa den som ansöker om alt ett beslut om rättegångskostnader skall göras verkställbart i ett annat land än processlandet införs också centralorgan och förmedlande organ samt förenklade rutiner Internationell privaträtt omfattar i vid mening samtliga rättsregler som styr internationella förbindelser mellan enskilda. Den internationella privaträtten bygger på lagstiftning och rättspraxis i varje enskilt land. Den internationella privaträtten består nämligen i grunden av rent inhemska rättsregler som kompletterats av EU-lagstiftning och konventioner med beaktande av Haagkonventionen av den 4 maj 1971 om tillämplig lag för trafikolyckor (nedan kallad Haagkonventionen), Eurlex2018q4. Enligt 1996 års Haagkonvention (6) är åldersgränsen för barn eller underåriga ALLTID 18 år, oberoende av nationell lagstiftning. EurLex-2

Haagkonventionen - Saknade Barns Nätver

 1. 1980 års Haagkonvention om olovliga bortföranden av barn . En allmän betraktelse över tillämpningen av vissa av artiklarna samt en jämförelse med den svenska införli vandelagen . Av rådmannen K ARIN G ÖRANSSON ∗. I de svenska förvaltningsdomstolarna prövas varje år ett antal ansökningar om överflyttning av barn enligt 1980 års Haagkonvention om de civila aspekterna på.
 2. Det är dock viktigt att komma ihåg att Haagkonventionen inte reglerar vem som ska ha vårdnaden om barnet. Likväl som för barn som olovligen förs till Sverige ska barn som förs ut ur Sverige (förutsatt att landet ratificerat Haagkonventionen) återföras till det land som det hade sin hemvist i före bortförandet
 3. För att säkerställa att det bortförda barnet snabbt kan komma tillbaka hem har över 90 länder, däribland EU-länderna, anslutit sig till Haagkonventionen, som erbjuder ett gemensamt juridiskt ramverk. Ledamöter debatterar idag och röstar imorgon om en resolution för att ytterligare åtta länder ansluter sig till konventionen
 4. Under första världskriget ödelades en stor del av det kulturella arvet i de länder som berördes av kriget. Enligt internationell rätt bedömdes detta ha skett i strid med 1907 års Haagkonvention. Den förberedande fredskonferensen i Versailles aviserade att den eller de länder som brutit mot konventionen skulle bestraffas. En.
 5. Världskartan visar ett urval av ett antal konflikter som är aktiva runt om i världen. Vid varje ingång finns en sammanfattning och en fördjupande del som beskriver bakgrunden till varje konflikt. Du finner även information om svenska internationella insatser och länkar till andra webbplatser där du kan få ytterligare fakta
 6. Alla europeiska länder som uppfyller villkoren för medlemskap kan ansöka om att gå med i EU. De här villkoren kallas Köpenhamnskriterierna. Landet ska bland annat ha en fungerande marknadsekonomi, vara en stabil demokrati, följa rättsstatsprincipen, införa alla EU-regler och vara berett att införa euron

Barcelonaavtalet. Har du hört talas om Barcelona-avtalet, även kallat Barcelonaprocessen eller EU:s Medelhavssamarbete?. På en webbsida från svenska UD kan bl.a. följande läsas: Sverige tillhör de mer aktiva staterna i EU:s samarbete med länderna runt södra och östra Medelhavet, den så kallade Barcelonaprocessen.De viktigaste områdena för Sverige är demokrati, mänskliga. Bosnian director Danis Tanović's No Man's Land won the Best Foreign Language Film awards at the 2001 Academy Awards and the 2002 Golden Globes. The Bosnian film Grbavica , about the life of a single mother in contemporary Sarajevo in the aftermath of systematic rape of Bosniak women by Serbian troops during the war, won the Golden Bear at the Berlin International Film Festival Statsskulden påverkas framför allt av hur statens utgifter och inkomster förhåller sig till varandra. Om staten har högre utgifter än inkomster innebär det att staten måste låna pengar för att täcka underskottet. Utöver detta betalas ränta på statsskulden. Skulden påverkas också av till exempel valutakursförändringar då skulden finansieras med lån i både svensk och.

Anslutna länder - Saknade Barns Nätver

Haagkonventionerna - Wikipedi

United States 1996 - Calendar with American holidays. Yearly calendar showing months for the year 1996. Calendars - online and print friendly - for any year and mont The following is a list of Nickelodeon's regular schedules in 1996. 1 Early 1996 1.1 Weekdays 1.2 Summer to winter schedule 1.3 Saturday 1.4 Sunday 2 Fall 1996 2.1 Weekdays 2.2 Saturday 2.3 Sunda

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 SJVFS 2021:14 Statens jordbruksverks föreskrifter om användning av veterinärmedicinska läkemedel fö Toyota Land Cruiser Amazon (1998â€2007) 105 Series - Solid front axle Bulgarien. Huvudstad: Sofia Officiellt EU-språk: Bulgariska EU-medlem: Sedan den 1 januari 2007 Valuta: Bulgarisk lev (BGN). Bulgarien har åtagit sig att införa euron när landet uppfyller alla villkor.; Schengen: Bulgarien håller på att ansluta sig till Schengenområdet Siffror: Yta - folkmängd - bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandar Land Rover Range Rover 1996 - Find out the correct alloy wheel fitment, PCD, offset and such specs as bolt pattern, thread size(THD), center bore(CB) for Land Rover Range Rover 1996

On August 23, 1996, Osama bin Laden signed and issued the Declaration of Jihad Against the Americans Occupying the Land of the Two Holy Mosques, meaning Saudi Arabia. It was the first of two explicit declarations of war against the United States Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige Ju längre personer som är födda i ett annat land har varit i Sverige, desto lägre är deras brottslighet. Det framgick av Brås rapport år 1996, som byggde på data från 1985-1989. Underlag för att ha en bestämd uppfattning om de faktiska förhållandena saknas. De studier som finns bygger på decenniegammal statistik

LR Centre is a family run business started over 40 years ago with more than 200,000 products in our online Land Rover parts catalogue. We have everything from the smallest washer to galvanised chassis Enligt en internationell överenskommelse kan en apostille utfärdas på handlingar, som skall uppvisas i ett annat konventionsland. När handlingen fått en apostille-stämpel är den undantagen från varje form av bestyrkande In this video we're rebuilding the steering knuckles as well as replacing the Birfield joints and drive flanges on an 80 Series land Cruiser. Want to help s.. Cruiser Corps is the leading source for Toyota Land Cruiser parts, repairs, and restorations. For over ten years, we have supplied Land Cruiser enthusiasts around the world with competitively priced OEM, aftermarket, and used parts for FJ40, FJ45, FJ55, FJ60, FJ62, FJ80, 100 series, 200 series and more

Defender 90 and 110 Parts. The Land Rover Defender first appeared on the scene back in 1983, and it was initially intended as a replacement for the classic Land Rover Series.. About The Defender 90 and 110. The first iteration of the Defender was the 110, shortly followed by the Defender 90 in 1984 Bid for the chance to own a 1996 Land Rover Discovery TReK 5-Speed at auction with Bring a Trailer, the home of the best vintage and classic cars online. Lot #8,305 4 No. 17205 GOVERNMENT GAZETTE, 22 MAY 1996 Act No. 28, 1996 COMMUNAL PROPERTY ASSOCIATIONS ACT, 1996 ; i (xv) Registration Officer means ari officer of the Department of Land Affair The Food and Agriculture Organization (FAO) is a specialized agency of the United Nations that leads international efforts to defeat hunger

COUNTRY PROFILES OF LAND TENURE: AFRICA, 1996 coordinated by John W. Bruce All views, interpretations, recommendations, and conclusions expressed in this paper are those of the authors and not necessarily those of the supporting or cooperating institutions. LTC Research Paper 130 Land Tenure Cente Bid for the chance to own a Modified 1996 Toyota Land Cruiser FZJ80 at auction with Bring a Trailer, the home of the best vintage and classic cars online. Lot #20,531 EVOlution Graphics B.V. Hilversum, The Netherlands KvK 60955899 VAT Nr. NL854134098B0 An Act relating to the granting of leases of land and for related purposes. part 1 — preliminary . Short title 1. This Act may be cited as the Crown Lands Act 1996. Commencement 2. (1) Sections 1, 2 and 3 commence on the day on which this Act is notified in the Gazette

Tillkännagivande (2009:298) av andra staters anslutning

The Land Rover Defender has a long-standing history of being one of the best cars for off-roading enthusiasts, rivaling even the Jeep Wrangler. For a few years, this popular Land Rover wasn't available in the U.S. due to strict safety standards. Fans were overjoyed to see the Defender's return for the 2020 model year, with a new chassis and a two-door version Blocket är Sveriges största marknadsplats med över 488137 annonse

Vårdnadsfrågor och skydd för barn - Regeringen

Buy Land Rover Discovery /Range Rover Cars and get the best deals at the lowest prices on eBay! Great Savings & Free Delivery / Collection on many item Vehicle history for 1996 Toyota Land Cruiser VIN: JT3HJ85J2T0140219 - including sale prices, photos, and more

Med runt 32 000 anställda på 5 100 kontor, i fler än 60 länder världen över och omkring 700 000 uthyrda konsulter på uppdrag varje dag, är Adecco Group även en av världens största arbetsgivare. Koncernen bildades 1996, efter fusionen av det schweiziska företaget Adia och det franska företaget Ecco carsforsale.co See pricing for the Used 1996 Land Rover Discovery SE Sport Utility 4D. Get KBB Fair Purchase Price, MSRP, and dealer invoice price for the 1996 Land Rover Discovery SE Sport Utility 4D. View.

Haagkonventionen för skydd av kulturegendom i händelse av

Toyotas Longest-Running Model: The Land Cruiser. In the world of cars, trucks, and SUVs, the Toyota Land Cruiser stands out above the rest. The first generation was produced between 1957 and 1970. What was originally designed for the outdoorsman who needed to travel off-road, up hills, and over rocks has morphed into a luxury vehicle Need vaccine? Learn how to get your shot at Vaccinate.Virginia.gov or call 1-877-VAX-IN-VA. 8am - 8pm.Language translation available, TTY users dial 7-1-1. ¿Necesitas vacunarte? Enterate como conseguir tu vacuna Vaccinate.Virginia.gov o llamando al 1-877-829-4682 de 8am a 8pm. Traduccion disponible en tu idioma Land Act 1996, 1996. Being. an Act relating to land. to consolidate and amend legislation relating to land. and to repeal various statutes. and for related purposes. \iIADE by the National Parliament to come into operation in accordance with a notice in the National Gazette by the Head ofState. acting with, and in accordance with. the advice ofth Land Rover officially stopped production of the Defender on 29th January 2016 after 67 years of production. However, a new Defender is set to make a return in 2020. How fuel efficient is the Land Rover Defender? The Land Rover Defender achieves on average 28.3mpg. What is the max wading depth of a Land Rover Defender

Complete Engines for Land Rover Discovery. When your vehicle starts having engine problems, it may be time to completely replace it. Land Rover Discovery offers complete engines in two different performance types. These types include 4-cylinder and 5-cylinder diesel engines, and 4-cylinder petrol engines Most people who are looking for a used Land Rover Defender look for one from 1990, 2020 and 2015, but the cheapest years on Gumtree from which you can pick a Land Rover Defender include 2001, 1995 and 1991. What is the average mileage on a Land Rover Defender car? The average mileage on a Land Rover Defender car is 58,037 miles

HCCH Svensk

Bygg din hemsida i WordPress En e-bok från Sveriges största webbhotell Irini Dougias Andersson byggde yogansa.se i WordPress PRESIDENT'S OFFICE No. 1057. 26 June 1996 NO. 31 OF 1996: INTERIM PROTECTION OF INFORMAL LAND RIGHTS ACT, 1996. It is hereby notified that the President has assented to the following Act which is hereby published for general information:

HCCH #34 - Full tex

Land information and land evaluation for land use planning and sustainable land management. The Land, 1(1): 27-44. Belward, A. (ed). 1996. The IGBP-DIS global 1 km land cover data set DISCover - Proposal and implementation plans. Report of the Land Cover Working Group of the IGBP-DIS. IGBP-DIS Working Paper, No. 13. Stockholm Contract acreage—Land voluntarily enrolled in a production flexibility contract (PFC) under the 1996 Farm Bill. Land was eligible for the PFC enrollment the landowner had at least one crop acreage base for a contract crop that would have been in effect for 1996 under previous farm law An Act to make new provision about trusts of land including provision phasing out the Settled Land Act 1925, abolishing the doctrine of conversion and otherwise amending the law about trusts for sale of land; to amend the law about the appointment and retirement of trustees of any trust; and for connected purposes

RÅ 1996:52 lagen.n

— Bureau of Land Management — 1996 Revised in 1997, and 1999. TABLE OF CONTENTS SAMPLING VEGETATION ATTRIBUTES Interagency Technical Reference By (In alphabetical order) Technical Reference 1734-4 copies available from Bureau of Land Management National Business Center BC-650B P.O. Box 2504 19960703 Sverige - Danmark. 8 juni 2020 19960703 Sverige - Slovakie

Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i

Rental rates measure the value of using land for agricultural production. Between 2019 and 2020, average U.S. cropland rental rates decreased by 1.5 percent to $139. Cropland rental rates increased the most in the Southeast (up 5.4 percent to $94 per acre) and the Delta States (up 2.8 percent to $115 per acre) New Zealand Indecent Publications Tribunal 1964-1996; New Zealand Plumbers Gasfitters and Drainlayers Board 2018-New Zealand Land Valuation Tribunal Decisions 1994-New Zealand Lawyers and Conveyancers Disciplinary Tribunal Decisions 2009-New Zealand Legal Aid Appeal Authority 1976-1993; New Zealand Legal Aid Review Authority 1992-200 Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed Agricultural practices are assumed to contribute significantly to the increase in atmospheric N 2 O concentrations observed in the last decades, and they might influence the consumption of atmospheric CH 4.We report on measurements of N 2 O and CH 4 exchange of a pasture soil, as influenced by droppings of a grazing cattle (Bos taurus) herd.Nitrous oxide and methane fluxes in pasture soil were. This page provides the information about TOYOTA LAND CRUISER 70. Check out their specs and features, and find you ideal TOYOTA LAND CRUISER 70

land use.1 This guidance provides a methodology for environmental science/engineering professionals to calculate risk-based, site-specific, soil screening levels (SSLs) for contaminants in soil that may be used to identify areas needing further investigation at NPL sites. SSLs are not national cleanup standards. SSL Classics on Autotrader has listings for new and used 1996 Land Rover Defender Classics for sale near you. See prices, photos and find dealers near you Directed by Eric Red. With Mariel Hemingway, Michael Paré, Mason Gamble, Ken Pogue. After being bitten by a werewolf in the jungle, Ted looks for a cure. His lawyer sister, with a son and dog, invites him to park his camper by her house in the woods and live out of her fridge

Land use intensity mapping of Papua New Guinea (circa 1975) has been updated to 1996 and analysed with respect to changes in area, population distribution and preferred environments for land use. Although the rural population has increased approximately 50 per cent over that time, the area of village land use has expanded only 11 per cent This page provides the information about TOYOTA LAND CRUISER PRADO. Check out their specs and features, and find you ideal TOYOTA LAND CRUISER PRADO. TOYOTA LAND CRUISER PRADO 5/1996: TOYOTA LAND CRUISER PRADO - Sale in 8/2001 : MSRP 2,980,000yen - 3,300,000yen MODEL TYPE MODEL ENGINE DOOR T/M DRIVE Dimension WEIGHT MSRP Find Used Cars; TX.

Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen (pdf 375 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post 1996 North Dakota County Rents & Values April 1996 Introduction The USDA's North Dakota Agricult ural Statistics Service conducts an annual survey of farmers and ranchers to obtain rental rates and the value of rented land in their localit ies. This report is the result of the 1996 survey. The 1996 Surve Mars Attacks! (1996) Annette Bening as Barbara Land. Oscars Best Picture Winners Best Picture Winners Golden Globes Emmys Black History Month STARmeter Awards San Diego Comic-Con New York Comic-Con Sundance Film Festival Toronto Int'l Film Festival Awards Central Festival Central All Event

 • Watch The Strain.
 • Begagnad ismaskin hockey.
 • Lohnrechner Polen.
 • Lyft price estimate.
 • League of Extraordinary Gentlemen car specs.
 • Yamaha utombordare 15 hk.
 • Följa sina drömmar.
 • Lilla Augustpriset regler.
 • Bordostol se.
 • Sims 1.
 • Comhem installation.
 • Tanzen Opladen.
 • Krämig fisksoppa med torsk.
 • Basebollträ köpa.
 • Arbeiter Duden.
 • Skicka in prov asbest.
 • Apple HomePod 2.
 • Streama Upp.
 • Halvhårda kopparrör.
 • Arbeiter Duden.
 • Vinbärssaft på frysta bär.
 • Vad är Röda torget.
 • Senegal fotboll.
 • Göra egna ID kort.
 • كاتب حلم ليلة منتصف الصيف فطحل.
 • Beställa journalkopior Uppsala.
 • Terrordåd stockholm bilder.
 • Särskild Adressändring.
 • Nautiska GÖTEBORG.
 • Airbag Material.
 • Types of data model.
 • Create bootable USB.
 • Kidneybönor recept sallad.
 • Offene Skigebiete Oberösterreich.
 • Accu chek instant testremsor.
 • Canon 200d mark ii slow motion video.
 • Jenarbeit Antrag.
 • Trumvallen.
 • Tanner Fox GTR.
 • Naturrätt kritik.
 • Redigera rullista Excel.