Home

Vägledning för elevhälsan 2014

Vägledning för elevhälsa. Publicerad: 2014-04-28. Nu är den äntligen här! Vårt nya vägledningsdokument! Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet Vägledning för elevhälsan I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa. Stödet har tagits fram gemensamt av Skolverket och Socialstyrelsen Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer, verksamhetschefer för elevhälsan samt vårdgivare, skol-huvudmän och beslutsfattare. I vägledningen synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan. Vidare beskrivs gällande författningar för elevhälsan Datum: 2014-06-04 140630 2 Vägledning för Elevhälsan Följande skrift är en vägledning till Rektorer och Elevhälsoteam i elevhälsoarbetet. Skriften är en sammanfattning, för det gemensamma elevhälsoarbetet, med utdrag från Socialstyrelsen och Skolverkets, Vägledning för elevhälsan som utkom 2014

Ladda ner eller beställ. Du kan ladda ner våra publikationer som pdf-filer kostnadsfritt. En del publikationer går även att beställa i tryckt format för en kostnad. De publikationer som går att beställa har en knapp för beställning till höger om namnet på publikationen Vägledningen riktar sig i första hand till personal i barnhälsovår-den, till verksamhetschefer för barnhälsovård samt till vårdgivare och beslutsfattare. Den är även av intresse för andra delar av hälso- och sjukvården, liksom andra verksamheter som riktar sig till barn. Vägledningen har sammanställts av Björn Kadesjö sakkunni

Hon har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet. Gudruns egna konkreta häften Vägledning för grundskolan och Vägledning för gymnasieskolan används runt om i landet efterfrågas är kunskap för att kunna känna igen adhd, erbjuda stödinsatser, informera och vid behov initiera en utredning. Socialstyrelsen har som ett led i den statliga PRIO-satsningen (plan för rik-tade insatser inom området psykisk ohälsa) tagit fram ett kunskapsstöd om stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Vägledning för elevhälsan. augusti 6, 2014 Michael Rystad. Tite: Vägledning för elevhälsan Skapare: Skolverket & Socialstyrelsen Publiceringsdatum: 2014 Antal sidor: 244 . Skolverket och Socialstyrelsen ger ut en gemensam vägledning för att stärka. Systematiskt kvalitetsarbete för elevhälsan Att kontinuerligt och systematiskt följa upp elevhälsans arbete är ett led i att ständigt utveckla skolverksamheten. För elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur dess arbetsinsatser skapar förutsättningar för eleverna att uppfylla både skolans kunskaps- och värdegrundsmål.1 Skolverket och Socialstyrelsen vill stärka elevhälsans arbete och har därför gett ut Vägledning för elevhälsan, som ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för både personal och skolledning. -Vägledningen kan användas som en tydlig gränsdragning mellan elevhälsans pedagogiska uppdrag, och sjukvårdens utredande och behandlande uppdrag, säger psykolog Anna Sandell, ordförande i Psifos

Elevhälsan - Vägledning för elevhäls

 1. Gudrun har anlitats som expert av Skolverket bl.a. för att författa stödmaterialet Stödinsatser i utbildningen som konkretiserar de allmänna råden om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram (2014) och även för att föreläsa inom ämnet. Gudruns egna konkreta häften Vägledning för grundskolan och Vägledning för gymnasieskolan.
 2. Vägledning för elevhälsan Den samlade elevhälsan ska främja alla elevers hälsa, utveckling och lärande samt stödja deras utveckling mot utbildningens mål. Skolverket och Socialstyrelsen ger ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete. Vägledningen ska bidra til
 3. Elevhälsan består av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser vilka beskrivs i Vägledning för elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, 2014). Detta innebär att det inom elevhälsan finns tillgång till yrkesgrupper som kan bidra med olik
 4. Vägledning för elevhälsan Sverige. Socialstyrelsen (utgivare) Sverige. Skolverket (utgivare) ISBN 9789175551678 Publicerad: Stockholm : Socialstyrelsen : 2014 Svenska 241 s
 5. Ibland är magont en reaktion som beror på överkänslighet mot något födoämne som komjölk eller gluten. Magont kan också vara tecken på att en elev är utsatt för psykosociala påfrestningar, i eller utanför skolan. Källor: Socialstyrelsen och Skolverket. Vägledning för elevhälsan (2014). [hämtad i maj 2016
 6. visas i diagram 3. För en fullständig tabell över vilka aktiviteter som definierats som främjande/förebyggande respektive åtgärdande se bilaga 3. 3 Vägledning för elevhälsan. Socialstyrelsen/Skolverket. 2014:100 4 Elevhälsa - elevers behov och skolan insatser. Kvalitetsgranskning Rapport 2015: 05. Skolinspektione

Vägledning för elevhälsan - Skolverke

 1. 3 Huvudmannen ansvarar bland annat för att elevhälsan bedrivsi enlighet med bestämmelserna i skollagen. Huvudmannen ansvarar också för beslut om elevhälsans organisation och placering och anställningsvillkor för de anställda inom elevhälsan. Källa: Socialstyrelsen och Skolverket (2014), Vägledning för elevhälsan
 2. Sammanfattning av ELEVHÄLSANS UPPDRAG, citerat ur Vägledning för Elevhälsan (Socialstyrelsen och Skolverket, Falun, 2014) Det ingår i elevhälsans generellt riktade arbete att - främja elevers lärande, utveckling och hälsa - förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter - bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utvecklin
 3. 2014-05-12 Vägledning för elevhälsan ute nu Socialstyrelsen och Skolverket har nu släppt Vägledning för elevhälsan och vill med den stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet
 4. skat, utan har snarare blivit mera uttalat. Ansvaret för at

Publikationer - Socialstyrelse

Elevhälsan - Extra anpassningar, särskilt stöd och

Vägledning för elevhälsan Vad är elevhälsan? I och med att skollagen (2010:800) började tillämpas den 1 juli 2011 samlades skolhälsovården, den särskilda elevvården 39 och de specialpedagogiska insatserna i en samlad elevhälsa. Elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. 4 Dessutom dokumentet Vägledning för elevhälsan (2014) från Socialstyrelsens och Skolverket. De tillhörande blanketterna, som man kan länka till, ska användas av samtliga förskoleklasser, grundskolor, fritidshem och grundsärskolor inom Barn- och ungdomsförvaltningen

Rektor för den lokala elevhälsan . Rabbalshede, Fjällbacka. Ulrika Larsson 0525-184 50, F-åk 5. Hamburgsund. Sven-Erik Olsson 0525-184 51, åk F-9. Vägledning för elevhälsan (2014) www.socialstyrelsen.se. Skolverket Exempel på information från www.skolverket.se. Främja, förebygga och åtgärda Vägledning för elevhälsan - reviderad version 2014 [Elektronisk resurs] Publicerad: 2014 Publicerad: Socialstyrelsen, 2014-10-01 Svenska. E-bo Skolverket och Socialstyrelsen har gemensamt tagit fram skriften Vägledning för elevhälsan. Skolverket skriver att Hälsan har stor betydelse för elevers prestation, välbefinnande och möjlighet att fungera i skolmiljön. På samma sätt har skolresultaten i sig betydelse för självförtroende och psykiskt välmående I artikeln Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling är fokus främst på rektors ansvar och ledning. Lyssna Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2014. Serie: Övrigt material. ISBN : 978-91-7559-031-8

Våren 2014 publicerar Skolverket och Socialstyrelsen ett vägledningsdokument för elevhälsan (Skolverket & Socialstyrelsen, 2014). I en inledande och tongivande rubrik lyfts elevhälsan fram som en resurs i arbetet med en hälsofrämjande skolutveckling. Med detta förstärks hälsoarbetets betydelse I Socialstyrelsens nya vägledning[3] betonas vikten av väl utvecklad samverkan med andra vårdaktörer för att elevhälsans arbete ska fungera tillfredsställande för elever i skolan. Historiken och tillsynen 2014 visar således att det finns kvarstående problem att lösa Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014b) är tänkt att utgöra ett kunskapsstöd för elevhälsan och riktar sig i första hand till de verksam- hetsformer där elevhälsoteam är en lagstadgad verksamhet enligt skollagen Socialstyrelsen och Skolverket gav 2014 ut en gemensam vägledning för att stärka elevhälsans arbete och för att bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa i hela landet. Vägledningen riktar sig i första hand till personal inom elevhälsan, rektorer för aktuell (Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen o Skolverket, 2014). Detta innebär att det inom elevhälsan finns tillgång till yrkesgrupper som kan bidra med olika perspektiv på elevers problem och möjligheter. När det gäller elever med psykisk ohälsa och suicidrisk kan flera av dessa yrkesgrupper - ibland alla - behöva rådgör

I Vägledning för elevhälsan från 2014 utgiven av Socialstyrelsen och Skolverket beskrivs följande; Elevhälsans insatser präglas av ett dubbelriktat samband mellan hälsa och lärande. Skolan måste hantera såväl elevers lärande som deras hälsa, och elevernas hälsa har sto skolan. I den nya vägledningen4 för elevhälsan synliggörs ansvarsområden för olika professioner och hur elevhälsan kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling. I den nya vägledningen betonas också vikten av förebyggande arbete och samverkan mellan olika verksamheter och professioner. Övergången från skolhälsovård til Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För de medicinska insatserna ska det finnas tillgång till skolläkare och skolsköterska. Eleverna ska också ha tillgång till psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Källa: 2 kapitlet 25 § skollagen angående revidering av Vägledning för elevhälsan. Sammanfattning Revideringen görs främst för att belysa vissa juridiska frågor som inte hanns med i den första upplagan av vägledningen, som publicerades 2014. Det är endast avsnitten Dokumentation och journalföring, Elevhälsans hälso- och sjukvård och dess personal

Vägledning för elevhälsan Kvuti

 1. Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och inte allmänna råd eller riktlinje
 2. Vägledning för elevhälsan (2014) Socialstyrelsen, Skolverket Monika Törnsén 9 Utmaningar Mot en förändrad uppdragsuppfattning Mål i praktiken Mål i styrdokumenten Elevens ohälsa Elevens lärande Åtgärda Förebygga, hälsofrämja Individ Organisation, grupp Kunskap om professionsuppdraget Kunskap om skolans uppdrag Mot en förändrad rolluppfattnin
 3. bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd. (Hämtat ur: Vägledning för elevhälsan Socialstyrelsen & Skolverket 2014) Mål för Elevhälsan på Mellanvångsskolan. Vårt mål är att arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Detta gör vi på organisationsnivå, gruppnivå och individnivå
 4. 27 maj 2014 . Igår kväll sändes För elever som Marcus, Vägledning för elevhälsan Läsglädje Kommunikation - en viktig nyckel Brist på struktur drabbar elever i behov av stöd Aktuell forskning Skolfam - ökade möjligheter för skolframgång: Grund- och gymnasiesärskolan i fokus

Skriftlig vägledning ska stärka elevhälsan · Psykologtidninge

 1. Regelbundna rutiner för sömn och fysisk aktivitet är också bra för förmågan att koncentrera sig. Källor: www.1177.se [Hämtad i maj 2016] www.psykologiguiden.se [Hämtad i maj 2016] www.sjalvhjalppavagen.se [Hämtad i maj 2016] Socialstyrelsen och Skolverket. Vägledning för elevhälsan (2014
 2. Vägledning för elevhälsa inom barn- och utbildnings-förvaltningen i Kristianstads kommun. Elevhälsa - elevens hälsa För att elevhälsan i Kristianstads kommun ska utvecklas i sitt hälsofrämjande och förebyggande arbete och på så sätt utgöra ett stöd i skolans övergripande uppdrag - att stödja eleverna i dera
 3. Vägledning för elevhälsan (rev. 2016). (1982:763), patientlagen (2014:821) patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen områdescentrala elevhälsan. Hen ansvarar för att det upprättas en plan för barn- och elevhälsa på områdesnivå, där rutiner,.
 4. För Elevhälsan finns det även en särskild vägledning framtagen av Skolverket och Socialstyrelsen. I vägledningen beskrivs kravet på det syste matiska kvalitetsarbetet med utgångspunkt i skollagen såväl som hälso- och sjukvårdslagen. Det systematiska kvalitetsarbetet ino
 5. Se Skolverket 2014, Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. STÖDINSATSER I UTBILDNINGEN . 7 . Rektorn behöver också se till att det både inns förutsättningar och rutiner för samarbetet med den samlade elevhälsan och att organisera den så att elevernas beho
 6. LIBRIS titelinformation: Vägledning för elevhälsan . Stäng. Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell v

För elevhälsan innebär det att följa upp och utvärdera hur dess arbetsinsatser skapar särskilt stöd och åtgärdsprogram, Skolverket (2014) • Barnkonventionen - FN:s konvention om barns rättigheter • Dataskyddsförordningen GDPR • Vägledning för elevhälsan (2016 -11-4) 5 (20) 2. Elevhälsoarbetet på huvudmannaniv Centrala elevhälsans uppdrag är vidare att ansvara för det systematiska kvalitetsarbetet, som grundar sig i ledningssystemet, för elevhälsans skolsköterskor, skolläkare, psykologer och logopeder. Inkomna avvikelser och ärendehanteringar hanteras enligt gällande rutiner och sammanställs i årlig patientsäkerhetsberättelse Exempelvis har Socialstyrelsen och Skolverket tagit fram en gemensam vägledning för elevhälsan som beskriver det hälso- och sjukvårdsansvar som vilar på huvudmannen. Men trots ansträngningar från flera håll tycks det vara svårt att få kunskapen om huvudmannens ansvar som vårdgivare att landa i en för övrigt pedagogisk verksamhet All elevhälsopersonal ska arbeta enligt vad som anges i Vägledning för elevhälsan. 11. och enligt det uppdrag som är formulerat i skollagen samt enligt övriga styrdokument. Arbetet innebär bland annat att; - bidra med kompetens i skolans elevhälsoarbete , - delta i arbetet med att anpassa undervisn ingen till varje elevs förutsättningar 3 Vägledning för Elevhälsan. Socialstyrelsen och Skolverket. 2014. 4 Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sverige

Elevhälsan - Gudrun Löwendahl Björkma

LIBRIS - Vägledning för elevhälsa

Koncernens elevhälsoarbete utgår från Skolverkets och Socialstyrelsens Vägledning för elevhälsan (2014) UPPDRAG FÖR ELEVHÄLSANS MEDICINSKA INSATS Uppdraget definieras i skollagen kap 2 paragraf 25 Elevhälsan ska bland annat omfatta medicinska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande SOMMARLOV 2014. Ett stort TACK och ett härligt sommarlov önskar vi alla som gjort elevhälsan.se tillsammans med oss. Njut av sommaren och fortsätt ge oss tips och inspiration så ses vi när skolan drar igång igen, Cajsa & Solveig. Läs mer. Vägledning för elevhälsa 2 Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen & Skolverket (2016) 3 Skolinspektionen (2016) refererar till Skolverket (2010) 9 Folkhälsan (2014) Vägledning för att främja skolnärvaro: 8 (10) Grundläggande främjande framgångsfaktorer som bildar ramverk för arbetet inom d Därtill kommer tolkning och tillämpning i form av beslut från Skolinspektionen, utlåtanden från JO och domar i förvaltningsrätten. När det gäller drogtestning har Socialstyrelsen och Skolverket formulerat riktlinjer och tolkningar i skriften Vägledning för elevhälsan (2014)

Magont - Metodstöd för elevhälsa

För Centrala Elevhälsan i Svalövs kommun läsåret 2014/2015. Roland Tufvesson, Varje yrkesprofession har sin egen profession beskriven i elevhälsan, utifrån den vägledning socialstyrelsen och skolverket gemensamt arbetat fram och är Under läsåret 2014-2015 har olika åtgärder använts för att stärka samarbete Vägledning för elevhälsan. En dialog har först med huvudmännen kring en förändrad uppdragsbeskrivning för Västbus styrgrupp eftersom arbetet kring Västbus/barn och unga i länet behöver ses över. Ett beslut om förändring av strukturen togs i juni 2016 och styrgruppen i sin nuvaran

Elevhälsan linneskolan

 1. Centrala etiska principer för vägledning, vikten av ett adekvat bemötande av elever samt tillägnande av ett relevant yrkesspråk och professionellt förhållningssätt för vägledning behandlas också. Moment 2 Vägledning och dess praktiska tillämning i skolan, 12,5 hp Applied Counselling in Schoo
 2. Verksamhetsberättelse för LÅ 2014-2015 ELEVHÄLSAN Piteå kommuns grundskolor Hälsa Lärande Arbetsmiljö Elice Ökvist, verksamhetschef . Innehåll ANALYS Vägledning för elevhälsa. Uppföljande träffar genomförs under maj-okt 15
 3. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 4. Under 2012-2014 pågick EU-projektet; förbättrad struktur och samordning kring hälsoundersökningar för asylsökande med det övergripande syftet att öka antalet genomförda hälsoundersökningar. Inom ramen för projektet producerades en vägledning för hälsoundersökningar; Möten om hälsa

Vägledning för elevhälsan ute nu - Psifo

Elevhälsan har kuratorer, skolsköterskor, specialpedagoger och speciallärare. Det finns även tillgång till skolläkare, skolpsykolog och talpedagog. Tillsammans arbetar vi för att våra elever ska få goda förutsättningar att genomföra sin utbildning så bra som möjligt Målgrupperna för denna vägledning är barnhälsovården, elevhälsan och primärvården. Vägledningen har tagits fram av sakkunnig Eva Netterlid och utredare Tiia Lepp vid enheten för vaccinationsprogram på Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten Ann Lindstrand Enhetschef, enheten för vaccinationsprogra Elevhälsan styrdokument är Läroplanen för grundskolan(Lgr11), kommunens Barn och utbildningsplan samt ett lokalt framtaget dokument kring elevhälsa Samlad elevhälsa fastställt i september 2012. Den revideras inför hösten och ska tillsammans med den nya Vägledningen för Elevhälsa implementeras under läsåret 2014/15 LIBRIS titelinformation: Vägledning för elevhälsan- rättelseblad [Elektronisk resurs Vägledning barnhälsovården. 1.1Mb PDF-dokument. Klicka på länken 2014-4-5.pdf för att visa filen. Vägledning elevhälsan. Hoppa till.

Elevhälsa, hälsovård - Tanums kommun - Tanums kommu

Vägledning för elevhälsan, s. 120. 31 . (2014) Vägledning för elevhälsa. 37 . 6 Till personal inom socialtjänsten Med könsstympning av flickor och kvinnor (eller kvinnlig könstympning) avses alla ingrepp som rör borttagande delvis eller helt av de externa genitalierna eller anna Enligt Vägledning för elevhälsan(Socialstyrelsen och Skolverket) innebär huvudmannens ansvar för elevhälsan, Sedan den 1 juli 2014 lyfter skollagen fram extra anpassningar i undervisningen. Skolan är skyldig att erbjuda extra anpassningar som svarar mot elevens individuella behov VÄGLEDNING gör att vi kan mötas på vägen. Jag läser just nu Vägledning för elevhälsan utgiven av Socialstyrelsen och Skolverket 2014. Skollagen ger elevhälsan större mandat att verka för det hälsofrämjande arbetet i skolan och för elevens lärande i den. Fortsätt läsa lockVägledning för elevhälsan; lockKurators insats; lockMedicinsk & psykologisk insats + lockOrganisation + lockLagrum + lockFöreskrifter & allmänna råd; lockLagar och riktlinjer; lockJuridisk vägleding; lockMånadsinfo; lockBasprogram + lockHälsobesök och tillväxtkontroll + lockSyfte; lockSpecifika hälsoundersökningar; lockHälsobesök förskoleklas

LIBRIS - Vägledning för elevhälsan - r

betyder att elevhälsan ska rikta fokus på specifika återkommande problem, göra något åt saken så att problemet minskar eller upphör helt (Milered & Lindgren, 2014). Specialpedagogen har här en viktig uppgift att ombesörja så att elevhälsans förebyggande arbete genomförs då denn I elevhälsans fall stärker sådana processbeskrivningar arbetet eftersom de: utgår från elevers behov främjar likvärdighet och rättssäkerhet tillåter elevhälsans olika professioner att förstå varandras arbete samt se helheten gör det lättare att integrera elevhälsan i skolans systematiska kvalitetsarbete skapar utrymme att arbeta hälsofrämjande och förebyggande.Processorienterad elevhälsa ger praktisk vägledning för den som vill utveckla elevhälsan på en skola eller i. Elevhälsan. Elevhälsan är den delen av skolans organisation som ansvarar för att eleverna har en så väl fungerande undervisningssituation som möjligt. Den ska bidra till att skapa skolmiljöer som är bra för elevernas lärande, utveckling och hälsa. I elevhälsan ingår skolläkare, skolsköterska, skolpsykolog, kurator och specialpedagog

Vägledning för elevhälsan pedagogdalarn

Elevhälsan - utveckling för hela skolan! Johan Hallberg Elevhälsa- tydligare krav på elevhälsan (Pdf) Skolledardagen 2013. Den nya skollagen för elevhälsopersonal. Veckans Lag Veckans Lag Veckans Lag. Elevhälsa medicinska ansvarsfördelning, Nils Lundin. Elevhälsopedagog 100 % Socialstyrelsen och Skolverket vill med vägledningen stärka elevhälsans arbete och bidra till utveckling av en likvärdig elevhälsa i landet. Den ska vara ett kunskapsstöd och beslutsunderlag för personal och ledning och inte allmänna råd eller riktlinje. Vägledningen beskriver bland annat elevhälsans uppdrag, utgångspunkter, arbetssätt och ansvar Arbetet grundar sig på Socialstyrelsens och Skolverkets vägledning för elevhälsan. Vi har kompetensutvecklingsdagar och öppna seminarier i aktuella ämnen. Vi har också en webbaserad metodbok för den medicinska elevhälsan med riktlinjer, dokument och länkar för skolsköterska och skolläkare Vägledning!förelevhälsan!presenterashärriktlinjerförskolläkarensarbetsuppgifter! ochförutsättningarförettkvalitativtgottarbete utifrån!SvenskaSkolläkarföreningens värdegrundochyrkesetik. Vägledning för elevhälsan. I Skolverkets stödmaterial synliggörs respektive professions ansvarsområden och områden som förutsätter samarbete och samverkan för en samlad elevhälsa. Här kan du ladda ner materialet

Rektor, elevhälsan och elevers lärande och utveckling

Elevhälsan - främst förebyggande och Jag är jättetacksam för det! Jag vill såklart också tacka min handledare som stöttat mig och gett mig bra och konstruktiv kritik som fört mig framåt i uppsatsskrivandet. Tack för bra samarbete! Innehål (SOU 2014:6). Statens skolinspektions tillsyn visar att det är vanligt - före kommande att huvudmännen inte tillgodoser elevernas rätt till extra anpassningar och särskilt stöd. I Vägledning för elevhälsan (2016) beskriver Socialstyrelsen och Skolverket at För oss handlar mycket om att förklara hur arbetsmarknaden fungerar. I hennes arbete med att implementera vägledningen i alla årskurser handlar mycket om att titta på vad lärarna redan gör. - Det sker en hel del utan att läraren tänker på att det handlar om vägledning Allmänt - 2014-05-06 Handläggning djurskyddsärenden - ver 1.0, 2009-04-07 Vägledning med anledning av torkan 2018 - 2018-08-13 Vägledning för kontrollmyndigheter på slakteri Vägledning för Livsmedelsverkets officiella veterinärer (OV) vid kontroll av fotskadebedömning. Kontrollvägledningar bilago

Elevhälsan IVO.s

2. Ett digitalt metodstöd för elevhälsan med Rikshandboken för barnhälsovård som förebild 3. Utgår ifrån Vägledning för elevhälsan, men ger förslag på mer praktiska arbetssätt (HUR). 4. Ambition att ta fast på elevhälsans främjande och förebyggande uppdrag 5. Initialt fokus på Psykisk hälsa, p.g.a. 1 Information för dig som vill vidareutveckla din verksamhet, ta del av våra iakttagelser, andra skolors goda exempel, framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Du hittar bland annat tematiseringar om rektors ledarskap, undervisning, nyanlända och särskilt stöd Remissvar: Revidering av Vägledning för elevhälsan, dnr 3.1-13976/2015 Sveriges Psykologförbund har fått möjlighet att lämna yttrande över rubricerade handling och vill lämna följande synpunkter. Överlag är vägledningen välformulerad och kan bli ett bra verktyg i elevhälsans verksamhet

Elevhälsa - Skolverke

Bedömning för lärande - en vägledning utifrån aktuell forskning. september 29, 2014 Michael Rystad 7 kommentarer. I denna kunskapsöversikt, av Andreia Balan och Anders Jönsson, presenteras bedömning för lärande. Den är utformad som en vägledning utifrån aktuell forskning, med fem centrala strategier för att stödja elevernas lärande Om vaccinationer inom elevhälsa eller barnhälsovård blir upjutna på grund av det aktuella utbrottet rekommenderar Folkhälsomyndigheten att berörd personal på barnavårdscentral eller skola identifierar vilka individer detta gäller och planerar för senare vaccinationstillfällen, så snart det finns möjlighet för detta. Läs mer. Vägledning för påvisning av pågående covid-19 hos barn och ung

Vägledning för elevhälsan Pedagog Västervi

Följande kan ingå i elevhälsans psykologiska insats. genomföra bedömningar av elev för att bidra i arbetet med att utforma pedagogiska strategier samt inför elevernas mottagande i grund- och gymnasiesärskola. tillföra psykologisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet, ge handledning/konsultation till skolans personal 1. Skapa konkreta riktlinjer för vad den medicinska delen av elevhälsan har för uppdrag mot elever med psykisk ohälsa och hur detta uppdrag omsätts tillsammans med övriga professioner i praktiken. 2. Formulera en vägledning för de medicinska professionernas användande av PMO (Digitalt journalsystem) och EHÄ (Modul i PMO) 3 Vägledning elevhälsan Hoppa till... Schema T2 Examinationer & OBL moment T2 EVU-enheten Kursplan och litteraturlista Kursledning Barnkonventionen Vaccinationsriktlinjer Rikshandboken Barnhälsovård Vägledning elevhälsan Barn-HLR Tidigare tentor Instruktioner för omtentamen 2020-04-23, kl 9-11 Instruktioner för omtentamen 2020-06-12, kl 9-1

Vägledning för elevhälsan. Socialstyrelsen. Lärarnas Riksförbund har givits möjlighet att lämna synpunkter på rubricerad remiss. Opinion Studie- och yrkesvägledning. Publicerad 26 augusti 2013 Remissvar: Vägledning för elevhälsan Förbundet är positivt till att klargöranden tydligt görs i de juridiska frågor som det under lång tid rått ovisshet i. Det handlar särskilt om vårdgivaransvaret vid entreprenad och samverkan, områden där fristående skolhuvudmän varit särskilt berörda och som förbundet fått många frågor om de senaste åren Vägledning för elevhälsan Sverige. Socialstyrelsen (utgivare) Alternativt namn: LC Auth: Sweden. Socialstyrelsen Alternativt namn: Spanska: Suecia. Dirección Nacional de Sanidad y Asuntos Sociales Alternativt namn: Franska: Suède. Direction nationale de la santé et des affaires sociales Alternativt namn: Engelska: Sweden Skolhälsan, Center för Skolutveckling, Göteborgs Stad. Metodhandbok för elevhälsans medicinska insats. Hällefors kommun. Rutiner för skolhälsovården (2015). Orust kommun. Metodhandbok Skolhälsovården. Region Örebro län. Metodhandbok för elevhälsan (2015) Exempelvis uppger representanter för elevhälsan Av Socialstyrelsens vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer (Samverkan för barns bästa) framgår att hinder för samverkan kan vara (S 2014:A) har uppmärksammat inom ramen för sitt uppdrag 3. Mötesstrukturer för att följa och fånga upp elevers situation På Magelungen Gymnasium är mötesstrukturer ett sätt att fånga upp behov av insatser. Det avser både insatser på individ, grupp och organisationsnivå. Mötesstrukturen är för kontinuerligt och strukturerat samarbete i elevhälsan och mellan elevhälsan och pedagogerna

 • Svensk vapenexport historia.
 • Demonology Warlock essence.
 • Red Fire eldstad.
 • Sammansmälta webbkryss.
 • Sudersand Camping tält.
 • Swarovski kristaller figurer.
 • Citat arbete.
 • Tendinos axel.
 • Fallmoran fäbodvall.
 • Sollentuna kyrka.
 • Tubbataha Reef history.
 • Sirte.
 • Waeco ASC 5300 G.
 • Vitamin B foods for vegetarians.
 • Morris worm damage.
 • Vilken stämning har bilden.
 • Bernkastel kues vinfestival 2020.
 • Jönköpings läns museum butik.
 • SMD Freizeiten 2020.
 • Resirkulerte papirposer.
 • Sloth bear.
 • Vikvägg.
 • Motorradunfall Königsbach Stein.
 • Prosodie Synonym.
 • Deutsche Bank München zentrale adresse.
 • Film Troll.
 • Fakta om kattungar.
 • IVF Sophiahemmet familjeliv.
 • Superstars 2017.
 • Planhyvlad Vit.
 • PSG Jersey Neymar.
 • Att vara proaktiv.
 • Tidigare liv regression Skåne.
 • Duschstång hörn utan skruv.
 • Hormoner för bröstförstoring.
 • Torr blöja efter natten.
 • Hymenochirus boettgeri.
 • Bästa platserna scandinavium hockey.
 • Word para Mac gratis 2018.
 • Strange Magic marianne.
 • Lyckoslanten nr 1 2020.