Home

Mattrygghet Mattilsynet

Hochwertige Gartenmatten - Riesen Auswahl im Online-Sho

Mattilsynet | Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler Den norske vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) assisterer Mattilsynet med risikovurderinger. Nasjonale eksperter i Europakommisjonen. Norge har flere nasjonale eksperter som jobber i Europakommisjonen med mat- og dyrevelferdsspørsmål. Kontaktinformasjon finnes på EFTA-sekretariatets nettsider under DG Sante. Mer informasjo

Backmatten Onlineshop - Direkt Online Bestelle

Mat og vann Mattilsyne

Gode rutiner i norsk ost- og melkeproduksjon | lokalmatnytt

Havforskningsinstituttet har på oppdrag fra Mattilsynet laget en rapport om kunnskapsoppdatering på mattrygghet i tang og tare. Rapporten omhandler tang og tare (makroalger) til bruk i næringsmidler og fôrvarer. Rapporten er et viktig i Mattilsynets arbeid med å utvikle tilsyn og regelverk, og gi råd til forbrukerne og næringen Bakgrunnen for denne tryggheten er den jobben blant annet Mattilsynet og Norsk Akkreditering gjør uten at vi forbrukere tenker så mye over det. - Det faglige ansvaret for mattrygghet i Norge ligger til Mattilsynet, forteller Karina Kaupang, men det er matprodusentene, importørene og detaljistene som har ansvaret for at maten de omsetter er trygg Mattrygghet i gatekjøkkenbransjen: Kebabkrise: Ti stengt på dagen Mattilsynet fortviler etter nok en kampanje med nedslående resultater Mattrygghet vil si næringsmidler som ikke utgjør en helsefare for konsumenten når den tilberedes og/eller konsumeres i henhold til tiltenkt bruk. Mattilsynet håndhever regelverket som sikrer at Mattryggheten er ivaretatt gjennom inspeksjoner og revisjoner av alle aktører i matkjeden

Med Anticimex Mattrygghetsavtale får dere en erfaren partner som hjelper dere med de forandringene som må gjennomføres for å oppnå høy mattrygghet. Det inngår i tjenesten at vi hjelper dere med deres IK-mat system, følge opp hvordan det fungerer i det daglige arbeidet og motiverer personalet Emne - Risikostyring og mattrygghet - TMMT4007. course-details-portlet. (Mattilsynet, Codex) - kjenne til internasjonale overvåknings- og varslingssystemer for og rapportering av matbårne sykdommer (Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) Org. nr: - Stillingsident: Logg inn for å se kontaktinformasjon 91 Presentasjon av stillingen: Hovedoppgavene for Mattilsynet er å sikre helsemessig trygg mat og matproduksjon, god plante- og dyrehelse og god dyrevelferd På oppdrag for Mattilsynet har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gått gjennom og gitt kommentarer til en risikovurdering som EUs vitenskapskomité for forbrukersikkerhet (SCCS) har gjort av aluminium i kosmetiske produkter. VKM publiserte sine kommentarer 21.05.2014. Denne siden ble sist oppdatert 21.05.2014 Anticimex Norge Bedrift Mattrygghet Smilefjesordningen Nå får du besøk av Mattilsynets smilefjes-kontrollører 1. januar 2016 ble Smilefjesordningen innført i Norge, og vil gjelde for serveringssteder med sitteplasser

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv - Mattilsyne

Som ny leder i Mattilsynet vil du ha store påvirkningsmuligheter på hvordan samfunnsoppdraget vårt løses fremover. Seksjon kjemisk mattrygghet har ansvar for strategisk og helhetlig utvikling av regelverk, veiledning, offentlig kontroll på området, overvåking og kartlegging, inkludert innhenting av kunnskap og dialog med Mattilsynets interessenter Som ny leder i Mattilsynet vil du ha store påvirkningsmuligheter på hvordan samfunnsoppdraget vårt løses fremover. Seksjon biologisk mattrygghet har ansvar for strategisk og helhetlig utvikling av regelverk, veiledning, offentlig kontroll på området, inkludert innhenting av kunnskap og dialog med Mattilsynets interessenter

Mattrygghet og tilbakeholdelsestider ved - Mattilsyne

MATTRYGGHET Hygieneforskrifter. Med Kuba IK Mat har du alltid kontroll på dokumentasjonen når du får uanmeldt besøk fra Mattilsynet. I Kuba IK Mat systemet finner du viktige funksjoner for å opprettholde gode rutiner for internkontroll: Fortløpende oppdatering fra lovdata

Kostenlose Lieferung möglic Mattilsynet har i anledning Verdens helsedag gjort en oppsummert av mattryggheten i Norge i i 2014. Den konkluderer med at maten i Norge er trygg. Målrettet bekjempelse av smittestoffer blant norske husdyr og et godt utbygd tilsyn med produksjon og omsetning av mat, har gitt resultater Mattilsynet kan av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser fastsette, endre og oppheve tidsbegrensede forskrifter uten forutgående høring, og kunngjøre forskrifter på særskilt måte. Offentlige myndigheter plikter på anmodning fra tilsynsmyndigheten å gi nødvendige opplysninger uten hinder av taushetsplikt Mattilsynet. Har du hørt om Mattilsynet? De har mange forskjellige oppgaver for å sikre at vi spiser trygg mat. De sjekker at dyrene på norske gårder har det bra, for dyrene har også krav på god helse og gode levevilkår. Blir dyrene syke eller har bakterier, kan sykdommen eller bakteriene overføres til menneskenes mat

Bosted påvirker mattrygghet Mattilsynet får kritikk for forskjellsbehandling. TRYGT Mattilsynet har kartlagt nivået av miljøgifter i fisk og sjømat i Førdefjorden For å sikre uavhengighet er komiteen organisert uavhengig av Mattilsynet, og skal oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Det er nedfelt i vedtektene at VKM skal være faglig uavhengig. Dette betyr at verken HOD, de øvrige matdepartementene, Mattilsynet eller noen andre har instruksjonsrett over komiteen i faglige spørsmål Han forteller at reglene og rutinene for matsikkerhet i Burger King Norge strekker seg lenger enn det Mattilsynet i Norge krever, dette for å sikre matkvaliteten. Slik jukser de med vinen din.

Number of moose, red deer, and roe deer shot per km 2

Mattilsynet Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og

 1. - Optimal emballering av mat er svært viktig, og økt kompetanse skal sikre de valgene vi tar. Økt mattrygghet er hovedmålet, sa prosjektleder Jorunn Nlsen fra Norner. KIM skal også hjelpe matprodusenter å stille korrekte spørsmål til leverandørene. Alle forutsetter trygg mat, men det betinger trygg emballasje
 2. Mattilsynet har pålagt to grisebønder på Vestlandet å slakte besetningene sine og sanere gårdene etter funn av den fryktede MRSA-bakterien. Mattrygghet. 08.05.2015. Rapport: Trygt å spise oppdrettslaks. Prøver av oppdrettslaks fra 1999 til 2011 viser at innholdet av de fleste giftige stoffene har gått ned,.
 3. Du finner 10 ledige stillinger med søkeordet mattilsynet på FINN Jobb. Søk blant alle typer jobber i hele Norge

Mattrygghet - regjeringen

 1. Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM, tidligere Vitenskapskomiteen for mattrygghet) er et faglig uavhengig statlig organ som gjennomfører vitenskapelige risikovurderinger på områdene trygg mat, matproduksjon og miljø, på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet
 2. Helse- og omsorgsdepartementet tildeles myndighet til å utferdige forskrifter med hjemmel i lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) i forhold til følgende lovbestemmelser: § 3, § 5, § 6 siste ledd, § 7 annet, tredje og fjerde ledd, § 8 annet ledd, § 9, § 10 annet ledd, § 11, § 12, § 13 sjette ledd, § 14 tredje ledd, § 15, § 16 annet.
 3. Mattrygghet. Hva er mattrygghet? Det er at maten vi spiser skal: Være trygg for oss; Ikke inneholde bakterier; Ikke inneholde kjemikalier; Ikke inneholde andre stoffer som kan gjøre oss syke; I verste fall kan vi få matforgiftning hvis vi spiser mat med bakterier kroppen vår ikke liker. Mattilsynet. Mattilsynet jobber med mattrygghet i Norge
 4. Mattilsynet sørger for at MRL-verdiene tas inn i norsk regelverk. Når Legemiddelverket godkjenner legemidler til matproduserende dyr, fastsetter vi også tilbakeholdelsestider. Tilbakeholdelsestiden er tiden det tar fra siste behandling til dyret kan slaktes, eller til bonden kan levere produkter som melk eller egg
 5. Mattrygghet Mattilsynet er et statlig, landsdekkende forvaltingsorgan som er med å sikre forbrukere trygg mat og trygt drikkevann. Som serveringssted har du en del lover og regler du må følge, hvor målet er at maten skal være trygg å spise for gjestene dine Legemidler og mattrygghet Råd og retningslinjer fra Legemiddelverket
Merkesjekken 2018 - Mattilsynet: Fant feil på åtte av ti brød

mattrygghet - Store norske leksiko

Mattrygghet . Havbruk. Våre tjenester. Det er flere myndighetsinstanser som har påse ansvar, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, Kystverket, Fylkesmannen og NVE har tilsynsoppgaver når det gjelder miljøet og miljøpåvirkningene fra en oppdretts-lokalitet. I tillegg er havbruksnæringen,. Alle våre evalueringer av mattrygghet er også basert på nasjonale standarder og HACCP prinsipper, men er en mer omfattende evaluering enn hva Mattilsynet krever. Kontinuerlig forbedring og innsikt. På slutten av hver evaluering, får du en detaljert rapport som fremhever problemer og muligheter for forbedring

Mattrygghet mattilsynet - vil du ha vår hjelp til å skape

 1. Deleg. til Mattilsynet etter matloven Fastsatt av Helsedepartementet, Landbruksdepartementet og Fiskeridepartementet 5. mai 2004 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv
 2. Rådene til publikum koordineres av Mattilsynet i Trondheim. Vann-og håvtrekksprøvene sendes til marinbiologer som teller ulike typer alger i prøvene. Skjellprøvene sendes til Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet- NMBU (tidligere NVH) i Oslo, som foretar en kjemisk analyse
 3. Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne, vitenskapelige risikovurderinger for blant annet Mattilsynet for alle forhold som har direkte eller indirekte betydning for mattryggheten gjennom hele matkjeden. Komiteen er organisert uavhengig av Mattilsynet. Havforskningsinstitutte
 4. Mattrygghet er ett av NVHs viktigste strategiske satsningsområder, og sammen med Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet utgjør NVH kompetansesenteret for mattrygghet i Norge Grunnforutsetninger på plass: Gode rutiner for renhold, personlig hygiene og kjøletemperaturer er grunnforutsetninger for god mattrygghet, sir Atle Wold, seksjonsrådgiver for hygiene og drikkevann.
 5. Mattilsynet ber Vitenskaomiteen for mattrygghet (VKM) gi en uttalelse om hygieniske sider ved bruk av slam og bunnfall fra klekkeri-, settefisk- og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel i forhold til dagens krav i forskrift om organisk gjødsel, melder VKM VKM stands for Vitenskaomiteen for Mattrygghet

Mattilsynets hovedkontor - Seksjonssjef kjemisk mattrygghet. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, helhetlige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet, som grunnlag for å sikre trygg mat.grunnlag for å sikre trygg mat.• VKM gjør risikovurderinger på eget initiativ.• VKM er en uavhengig komité på matområdet under Helse- og omsorgsdepartementet Hovedbudskap: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet gjennomgått og sammenstilt forskning om økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon. VKM har sammenlignet de to produksjonsformene og vurdert hva forskjellene har å si for plantehelse, dyrs helse og velferd og for menneskers helse Vitenskaps komiteen for mattrygghet (VKM) utga nylig en rapport, på oppdrag fra Mattilsynet, som sammenligner økologisk og konvensjonell mat. I den..

FSMS-HACCP veileder for gjennomføring av - Mattilsyne

 1. Mattilsynet har fokus på hygiene i produksjonen, vannkvalitet og sporbarhet og kommer til å prioritere kjøttvirksomheter som produserer spiseklare næringsmidler med høy hygienisk risiko. Her er det ifølge Christiane Hoffmann viktig å vise daglig drift, demonstrere rutiner og ha kontroll på dokumentasjon
 2. Kunnskapsoppsummeringen er utført av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på oppdrag fra Mattilsynet. Rapporten ser på hvordan økologisk mat og produksjon virker inn på helsen til både folk, dyr og planter. VKM har vurdert nasjonale og internasjonale forskningsresultater av betydning for norske forhold
 3. Mattrygghet. Bransjeretningslinjer. Sporbarhet og identifikasjonsmerking. Egg. Listeria monocytogenes i spiseklare produkter. Trygge spekevarer- anerkjent av Mattilsynet. Hygienisk råvarekvalitet - anerkjent av Mattilsynet
 4. dre farlige tilsetningsstoffer så reduseres tørkeevnen, og produksjonen skjer i lavere hastighet

Mattilsynet, Oslo Seksjonssjef biologisk mattrygghet Denne annonsen er hentet fra FINNSee denne og tilsvarende stillinger på LinkedIn. Lagt ut for 4 dager siden. LinkedI Mattilsynet tilstede i hele landet Mattilsynet skal ha nærhet til brukerne og er lokalisert over hele landet. I 2014 bestod Mattilsynet av tre forvaltningsnivåer med hovedkontor, åtte regionkontor og 52 distriktskontor. Mattilsynet gjennomførte 1. februar 2015 en større organisasjonsendring der vi fikk to forvaltningsnivå me Hovedbudskap: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foreslår en tentativ øvre trygg grense av betakaroten tilsatt for eksempel i kosttilskudd på 4 milligram per dag. Dette framgår i en risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd som VKM har utført på oppdrag for Mattilsynet

Delegering av myndighet til Mattilsynet etter matloven

Etter en inspeksjon i Norge i oktober 2017 konkluderer EØS-tilsynet ESA med at Mattilsynets internrevisjon innfrir EØS-kravene.Som en del av EØS-reglene om mattrygghet skal Mattilsynet ha på plass egenkontroll som uavhengig og systematisk går gjennom tilsynets interne rutiner.ESAs inspeksjon viser at den nasjonale internrevisjonen i Norge er tuftet på pålitelige, risiko-baserte og. Seksjonssjef kjemisk mattrygghet. Mattilsynet skal bidra til å sikre folk trygg mat. Vi skal også bidra til å sikre friske planter, fisk og dyr. Vi tilbyr spennende arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse, og med et godt arbeidsmiljø. Vi er organisert i et sentralt direktorat, med fem underliggende regioner

17 ledige jobber som Mattilsynet er tilgjengelig på Indeed.com. Tjeneste, Vikariat Inspektør, Produsentrådgiver og mer Hele bilaget er en annonse om mattrygghet utgitt av Mattilsynet. Forskerne gjør risikovurderingene Arbeidet til Mattilsynet skal være basert på risiko- og konsekvensanalyser Mattilsynet har laget en handlingsplan for tilsyn på drikkevannsområdet. Folkehelseinstituttet skal utføre forvaltningsstøtteoppgaver (vannverksregisteret, analyser, rådgivning). Departementet har overordet ansvar når det gjelder internasjonalt arbeid, blant annet når det gjelder EUs drikkevannsdirektiv, samt Protokoll om vann og helse (WHO/UNECE)

Säker mat från havet - Laxfakt

Tomattilsyn: Hvert år gjennomfører Mattilsynet nærmere 70.000 tilsyn for å sikre mat- og drikkevannstryggheten, dyrehelse og dyrevelferd. Her er det tomatplanter som blir kontrollert av en inspektør fra Mattilsynet.Foto: Mattilsynet Mattilsynet kan av hensyn til Norges internasjonale forpliktelser fastsette, Loven omfatter ikke forhold som reguleres av lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). Kongen kan gi forskrifter om hvilke varer og produkter loven skal gjelde for. § 3 første ledd skal lyde Mattilsynet: Norsk mattrygghet på topp Publisert 22.03.2016 - Maten i Norge er blant den tryggeste i Europa, dette slår Mattilsynet fast i sin årsrapport for 2015. De roser også dyrevelferdsarbeidet i kyllingproduksjonen Rekvirering av prøver fra Mattilsynet til Seksjon for Mattrygghet, Hygienelaboratoriet, Norges Veterinærhøgskole Author: nmharnes Last modified by: Amanda Morken Andersen Created Date: 7/10/2019 4:04:00 PM Company: NVH Other title

Mattrygghet mattilsynet - Restyling av bile

Mattilsynet kom uanmeldt og hadde med seg politiet som støtte. Tilsynet mente hele storfebesetningen måtte avlives av hensyn til dyrehelse og mattrygghet, blant annet fordi dyra ikke var riktig. Mattilsynet advarer i dag mot risdrikk til barn under seks år. Basert på vurderingen fra VKM fraråder Mattilsynet nå også å spise Hijiki-tang og å gi riskaker til barn. Hijiki-tang inneholder høye nivåer av uorganisk arsen, i motsetning til andre typer tang. Hijiki-tang brukes ikke i sushi Her finner du alle saker som omhandler mattrygghet. lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter

3-2 The term 'population density' is used for number of

Mattrygghet - Avslørt: Laget mat på d

2014-feb-03 - Kemiska bekämpningsmedel kan finnas i maten du äter. Ämnen som bl.a. ökar risken för cancer. Så här undviker du bekämpningsmedel i din middag mattrygghet (f.eks. minimum antall prøver) 2. Hvilke andre PFASer er det mulig å vurdere med hensyn til mattrygghet, f.eks. PFHxA og PFHxS? Dersom det er mulig ber vi også FHI om en vurdering av nivåene av sum PFAS opp mot potensiell helserisiko. 3. Dersom det er mulig ber vi også FHI om å vurdere om PFAS-forurenset vann kan medføre e Sentrale forskrifter som er hjemlet i Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) (LOV-2003-12-19-124). Filtrering av treff. Forskrift om opplysninger til Mattilsynet. 28.09.2010 nr. 1302 Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet,. Som Norges største BHT innen Horeca bistår vi deg med IK-mat og HACCP. Som en landsdekkende BHT får du tilgang på markedets mest brukervennlige digitale HMS-system, slik at du enkelt kan forholde deg til regelverket for IK-mat og HACCP. Kontakt oss nå for å lære mer om hvordan du kan sikre trygg mat gjennom enkle og effektive rutiner Etter en inspeksjon i Norge i oktober 2017 konkluderer EØS-tilsynet ESA med at Mattilsynets internrevisjon innfrir EØS-kravene.Som en del av EØS-reglene om mattrygghet skal Mattilsynet ha på plass egenkontroll som uavhengig og systematisk går gjennom tilsynets interne rutiner.ESAs inspeksjon viser at den nasjonale internrevisjonen i Norge er tuftet på pålitelige, risiko-baserte og.

Negliskjerbar risiko for overføring av

Mattryggheten må ivaretas daglig Mattilsyne

Arne B. Corneliussen AS har gjennom målbevisst og langsiktig arbeid hatt mattrygghet og kvalitetssikring i fokus i alle ledd. For oss er det en selvfølge at våre kunder skal føle seg sikre på at produkter levert av ABC er trygge, i overensstemmelse med spesifikasjoner og tilfredsstiller krav fra myndigheter og sertifiseringsorgan Mattilsynet - Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler Published on May 6, 2010 En avis fra Mattilsynet distribueres sammen med Aftenposten mars 201 Oversikten er basert på en kunnskapsoppsummering om økologisk mat og produksjon laget av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM, 2014), på oppdrag fra Mattilsynet. I Norge finnes det få studier som ser på praktisk drift i økologiske og konvensjonelle dyrehold, så VKM har vurdert forskjellene med utgangspunkt i regelverket

Mattrygghet - ASKO Serverin

2015-dec-12 - Nu satsar matjättarna på frilandsuppfödning! Allt fler grisar, värphöns och kycklingar får ströva fritt utomhus Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning (DN) ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet om å vurdere den genmodifiserte soyalinjen MON 87769 til bruk i næringsmidler og fôrvarer, men ikke til dyrking I anledning WHOs «Verdens Helsedag» 7. april, har Mattilsynet gjort en oppsummering av mattryggheten i Norge basert på egne tall og informasjon fra kunnskapsstøtteinstitusjoner og Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM

Veien til bedre mattrygghet - emballasjeforeningenBør egentlig GM-planter reguleres strengere enn andre planter?Nyheter | Barn som spiser elgkjøtt kan få lavere IQ

Mattilsynet fører tilsyn med at virksomhetene etterlever kravene. Reglene om sporbarhet. men er viktige verktøy for å gjøre virksomhetene i stand til å ivareta sitt ansvar for mattrygghet og informasjon. Sporingsopplysningene skal særlig bidra til å For øvrig har Mattilsynet sendt en bestilling til Vitenskaomiteen for mattrygghet for å få svar på om økologisk mat inneholder mer eller mindre fremmedstoffer enn annen mat, sier Østhagen til Teknisk Ukeblad Vitenskaomiteen for mattrygghet, Hun peker også på at økologisk mat ikke kan ha genmodifiserte organismer, og at antall tillatte E-stoffer er 47 - mot over 400 i annen mat På. 19.mai.2015 - Ny rapport viser fortsatt høyt innhold av kreftfremkallende akrylamid i enkelte matvarer. Mattilsynet er bekymret Mattilsynet, Mattrygghet; READ. Bestilling fra Mattilsynet - Vitenskapskomiteen for mattrygghet . READ. Vitenskapskomiteen for mattrygghetSiamak YazdankhahDeres ref:Vår ref: 2007/66347Postboks 4404 NydalenDato: 10.02.20090403 OsloOrg.nr: 985 399 077VURDERING AV HELSEFARE VED SPREDNING AV GYLLEInnholdPå bakgrunn av en henvendelse.

Spørsmål og svar om VKMs nytte- og risikovurdering av fisk MatMikroLab | Norges miljø- og biovitenskapelige universitetHevder datteren døde etter å ha drukket energidrikk - USA - VG

Mattrygghet og regelverk ved bruk av nye marine arter og produkter v/ Solbjørg Hogstad, seniorrådgiver, Mattilsynet, hovedkontoret, avdeling fisk og sjømat, seksjon sjømat solbjorg.hogstad@mattilsynet.no Fagsamling: Matressurser fra havet, Lindesnes 5-6 oktober 202 I motsetning til andre leverandører, tror vi at evalueringsprogrammer for mattrygghet må være mer omfattende enn vanlig inspeksjon fra mattilsynet. Derfor vil du se at vi ikke bare påpeker hva du gjør feil. Vi instruerer ditt personale til å endre atferd på måter som gir kundene dine bedre, tryggere og mer konsekvent service Det viser en kunnskapsoppsummering om økologisk mat og produksjon, laget av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM, 2014), på oppdrag fra Mattilsynet. Ulik driftsform - like trygt Økologisk produksjon innebærer at dyra er mer ute, men rapporten viser at det ikke øker risikoen for at den økologiske maten skal inneholde mer sykdomsframkallende bakterier Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. Nå er forslag til en ny strategi, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden, overlevert Landbruks- og matdepartementet. For at vi skal lykkes like godt i fortsettelsen må vi fortsette et godt samarbeid med næringen og forvaltningen Anticimex fungerer som en god hjelper som sikrer at din restaurant tilfredsstiller krav og forskrifter mattilsynet, og kommer godt ut av HACCP og Smilefjesordningen. Dermed kan kjøkkenet fokusere på det de gjør best - å tilberede og tilby trygg mat til forbrukere. Innen mattrygghet kan vi blant annet bistå med: Internkontroll; Coachin Vitenskapskomiteen for mattrygghet 21.12.06 VURDERING AV FORESLÅTTE VIRKEMIDLER FOR SAMEKSISTENS MELLOM Oppdraget fra Mattilsynet ble behandlet i VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer (Faggruppe 3). Faggruppen nedsatte et ad hoc-utvalg, dels bestående av eksterne eksperter